2012 m. balandžio 27 d., penktadienis

Kaip atpažinti netikrą mokytoją ir netikrą pranašą


Jėzus perspėjo: „Jei tada kas nors jums sakytų: 'Štai čia Mesijas' arba: 'Jis tenai!',- netikėkite. Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Štai jus apie tai iš anksto įspėjau!“ „Tad jeigu jums sakytų: 'Štai jis tyruose!', – neikite, 'Štai jis namų gilumoje!', – netikėkite. 27 Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, taip bus ir su Žmogaus Sūnaus atėjimu“ (Mt 24:23-27). Apie tai kalbama ir 2 Pt 3:3 bei Jud 17-18.
Geriausias kelias apriboti save nuo netikrumo ir netikrų mokytojų yra žinoti tiesą. Norėdami pastebnėti klastotes, mes turime studijuoti tikrus dalykus. Kiekvienas tikintysis, kuris „be iškraipymų skelbia tiesos žodį“ ((2 Tim 2:15) ir kuris atidžiai studijuoja Šventąjį Raštą, gali atkirti netikras doktrinas. Pavyzdžiui, tas tikintysis, kuris yra skaitęs apie Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios darbus (Mt 3:16-17), iš karto atskirs bet kurią doktriną, kuri neigia Trejybę. Taigi – pirmas žingsnis yra Biblijos studijos ir Šventojo rašto mokymo priėmimas.
Jėzus sakė, kad „medis pažįstamas iš vaisių“ (Mt 12:33). Tačiau žvelgiant į vaisius yra trys specifiniai klausimai, kuriuos reikia užduoti mokytojui, kad įvertinti jo mokymo tikslumą.
1) Ką mokytojas kalba apie Jėzų? Jėzus klausė savo mokinių: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ (Mt 16:15-16). Kaip tik dėl šių žodžių Petras yra laikomas šventu. Apaštalas Jonas antrajame laiške sako: „Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokslo, neturi Dievo. Kas laikosi mokslo, tas turi ir Tėvą, ir Sūnų“ (2 Jn 9). Kitaip sakant Jėzus Kristus ir Jo atpirkimo darbas yra nepaprastos svarbos dalykas. Reikia saugotis kiekvieno, kuris neigia, kad Jėzus yra Dievas, kuris nuvertina šventąją Jėzaus mirtį ir kuris atmeta Jėzaus žmogiškumą. Pirmajame Jono laiške sakoma: „Kas yra melagis, jeigu ne tas, kuris neigia Jėzų esant Mesiją? Tas yra ir Antikristas, nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų“ (1 Jn 2:22).
2) Ar mokytojas skelbia Evangeliją? Evangelija yra Geroji Naujiena, kuri skelbia Jėzaus mirtį, palaidojimą ir prisikėlimą. Apie tai aiškiausiai sako apaštalas Paulius: „Broliai, aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kuria būsite išgelbėti, – jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs; antraip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją dieną, kaip skelbė Raštai“ (1 Kor 15:1-4). Kad ir kaip gražiai skambėtų žodžiai „Dievas tave myli“, „Dievas nori mus pamaitinti ir numalšinti alkį“ ir „Dievas nori, kad tu būtum turtingas“, jie nėra Evangelijos žinia. Apaštalas Paulius laiške Galatams sako: „Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jus Kristaus malone, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos, nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jus klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją“ (Gal 1: 6-7). Nei vienas, net pats didžiausias pamoklsininkas neturi teisės pakeisti Dievo mums suteiktos žinios. „Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, – tebūnie prakeiktas!“ (Gal 1:9).
3) Ar mokytojas savo charakterio savybėmis šlovina Dievą? Judo laiške randame tokius žodžius: „Vargas jiems! Jie pasuko Kaino keliu, parsidavė Balaamo paklydimui, pražudė save Korės prieštaravimu“ (Jud 11). Kitaip sakant netikras mokytojas gali būti atpažintas iš puikybės (Kainas atmetė Dievo planą), godumo (Balaamas pranašavo už pinigus), ir maišto (Korė skelbė save aukštesniu už Mozę). Jėzus sakė, saugotis tokių žmonių ir kad mes turime pažinti juos iš vaisių (Mt 7:15-20).
Norėdami geriau išmokti atpažinti netikrus mokymus turime perskaityti tas Šventojo Rašto knygas, kurios yra parašytos specialiai tam, kad atskirtume netikrus mokytojus ir nettikrą mokymą : laišką galatams, Antrąjį Petro laišką, Pirmąjį Jono laišką, Antrąjį Jono laišką ir Judo laišką. Dažnia yra tikrai nelengva atskirti netikrą mokytoją ir pranašą. Šėtonas apsimeta šviesos angelu (2 Kor 11:14), o jo tarnai apsimeta teisumo tarnais (2 kor 11:15). Tik kruopščiai pažinę tiesą mes galėsim atskirti apgavystes.