2008 m. birželio 12 d., ketvirtadienis

Licheno Dievo Motinos šventovė

Ši šventovė žinoma visoje Lenkijoje ir aukojama Nekaltosios Mergelės garbinimui. Šventovė yra Lichene gyvenvietėje, 10 kilometrų nuotoliu nuo provincijos centro Konino.
Šventovės istorija siekia 1813 metus, kai prie Leipcigo vyko Tautų Mūšis. Napoleono armijoje buvo ir lenkų kariai, tarp kurių buvo Tomašas Kolosovskis. Sunkiai sužeistas ir stovėdamas mirties akivaizdoje uoliai meldėsi į Mergelę Mariją ir prašė, kad neleistų jam mirti svetimoje žemėje. Legenda teigia, kad Dievo Motina pasirodė jam raudonai virš mūšio lauko sušvitusioje Saulėje. Ji buvo su karūna, amaranto suknia ir auksine mantija ir laikė baltą erelį. Nekaltoji Mergelė nuramino kareivį ir išpranašavo, kad jis pasveiks ir grįš į Tėvynę. Ji taip pat paliepė Tomašui surasti jos paveikslą ir išstatyti viešai savo gimtinėje. Pasveikęs karys sugrįžo į namus prie Licheno. Ilgus metus klaidžiojo po įvairias šventoves ir ieškojo stebuklingojo Dievo Motinos atvaizdo. 1836 metais grįžo namo iš piligrimystės Čenstachavoje ir rado paveikslą Lgota kaime. Pradžioje paveikslą laikė savo namuose, o netrukus pakabino ant senos pušies gretimame miške – „puszcza grąblińska“.
1850 metais Nekaltoji Mergelė pasirodė piemeniui Mikołaj Sikatka. Jis ganė galvijus netoli tos pušies, kur kabojo Dievo Motinos paveikslas. Savo apsireiškimu ji pakvietė žmones į Reformaciją, paliepė atsisakyti nesaikingumo ir išlaidumo. Ji ragino kalbėti rožinį ir priminė žmonėms, kad būtina švęsti Sekmadienį o kunigams – švęsti susitaikinimo Sakramentą. Marija taip pat paliepė perkelti paveikslą į pagarbesnę vietą. Ji pažadėjo, kad uoliai besimeldžiantys išvengs mirties per maro epidemiją, kuri bus kaip bausmė nepasitaisiusiems nusidėjėliams.
Nekaltoji Mergelė numatė šventovės ir vienuolyno steigimą Lichene. Iš čia turėjo sklisti jos šlovė. Piemuo Mikolajus pradėjo skleisti Dievo Motinos žinią, bet jį persekiojo ir įkalino kraštą okupavusi Rusijos valdžia. Iš pradžių žmonės netikėjo piemeniu. Bet praėjus dviem metams išsipildė Nekaltosios Mergelės pranašystė, kilo choleros epidemija. Išmirė daug piemens atnešta žinia netikėjusių žmonių. Tada žmonės pradėjo miniomis plūsti prie jos portreto ir kalbėjo rožinį. Sergantys pasveiko, o mirštantys išsigelbėjo. Nuo to ir prasidėjo stebuklingojo Dievo Motinos atvaizdo kultas.
Šį reiškinį tyrė specialus vyskupų komitetas. Parapijos kunigo Florian Kosiński reikalavimu ir su komisijos pritarimu paveikslas perkeltas į parapijinę Licheno Šv. Daratos bažnyčią. Bažnyčios statyba prasidėjo 1845 metais grafienės Izabelės Kvelickos iniciatyva ir truko iki 1857 metų. Prieš bažnyčią yra šaltinis, prie kurio susirenka nemažai maldininkų – Palaiminimų Knygoje yra nemažai įrašų, teigiančių apie pasveikimus tų žmonių, kurie gėrė ar prausėsi šio šaltinio vandeniu. Kol pradėjo veikti Šv. Daratos parapijinė bažnyčia, stebuklingas paveikslas buvo laikomas Čenstachavos Dievo motinos bažnyčioje (1852-1857).
1852 metų rugsėjo 29 dieną įvyko pašventinimas, kuriame dalyvavo daug dvasininkų ir apie 80000 piligrimų. Ši data ir laikoma Licheno šventovės pradžia. Nepaisant persekiojimų ši vieta buvo gausiai lankoma ir tapo žinoma ne tik Lenkijoje bet ir visame pasaulyje. Iki 1939 metų čia užregistruota apie 3000 įvairių malonės aktų ir stebuklingų išgijimų.
Antrojo pasaulinio karo metais bažnyčia ir klebonija buvo naudojama, kaip Hitlerjugendo vasaros stovykla. Tuo metu paveikslas buvo išneštas iš bažnyčios ir saugiai paslėptas, dėl to išvengė sunaikinimo.
1949 metais Licheno parapijoje įsikūrė Marijonų vienuolynas. Jie pradėjo šventovės rekonstrukciją. Tai buvo sunkus darbas, kadangi komunistinė valdžia įvairiai trukdė, taikydami baudžiamąją teisę, kėlė bylas ir persekiojo piligrimus.
1967 metais, per Marijos ėmimo dangun šventę Lenkijos primas kardinolas Stefan Wyszyński karūnavo stebuklingąjį Licheno Dievo Motinos paveikslą. Šioje Šventėje dalyvavo Vroclavo diecezijos ordinaras, vyskupas Antoni Pawłowski, daug vyskupų, kunigų, vienuolių ir apie 150000 maldininkų. Nuo to laiko piligrimų skaičius vis didėja. 1996 metais čia išdalinta 650000 komunijų, atvyko 7390 autobusų su piligrimais, mišias aukojo 3080 atvykusių kunigų.
Niekas neskaičiuoja pavienių piligrimų. Manoma, kad šia vietą aplanko apie milijonas piligrimų per metus. Tarp jų yra daug tokių, kurie čia atvažiuoja kiekvienais metais. Didžioji Licheno piligrimų dalis čia atlieka išpažintį, nes svarbiausia Šventovės paskirtis – susitaikinimas su Dievu. Licheno apylinkės yra labai vaizdingos, bet jis nėra turistinis objektas. Tai apmąstymų, dvasinio atgimimo, rimtos maldos vieta, nes Šventoji Mergelė yra kūno ir sielos gydytoja.

Stebuklingas Licheno Dievo Motinos paveikslas

Šventasis paveikslas yra saugomas senojoje neogotikinėje, 18-ame amžiuje statytoje Šv. Daratos bažnyčioje. Dievo motina pavaizduota ant 9,5 х 15,5 cm dydžio lentos. Paauksuotame Marijos apsiauste matomos Kristaus Kančios žymės: erškėčių vainikas, rimbai, vinys. Ant krūtinės – baltojo erelio ženklas į kurį ji žvelgia vos primerkus akis. Veide matosi dėmesys, susimąstymas, susikaupimas, didybė ir skausmas. Ant Marijos galvos esančią karūną prilaiko du angelai.

Švenčiausios Licheno Dievo Motinos bazilika

Švenčiausios Licheno Dievo Motinos bazilika – pati didžiausia Lenkijos šventovė, septintoji pagal dydį Europoje ir vienuoliktoji – pasaulyje. Statyba truko 10 metų už aukas, kurias surinko viso pasaulio lenkai. Bazilika yra Lenkijos Katalikų bažnyčios Votumas (dėkingumo dovana) Didžiajam Jubiliejui – Krikščionybės 2000 metų sukakčiai. Ji pašventinta 2004 metų birželio 12 dieną. 2005 metų vasario 25 dieną popiežius Jonas Paulius II suteikė šiai šventovei mažosios bazilikos vardą. Bazilika turi apžvalgos aikštelę 114 metrų aukštyje – iš ten atsiveria vaizdinga panorama.
Penkių navų bazilika turėtų priminti lankytojams ankstyvąsias Krikščionių bazilikas. Čia gali tilpti 17000 maldininkų (7000 sėdimų vietų ir 10000 - stovinčių).
Nuo 2005 metų liepos 2-oji yra švenčiama kaip Švenčiausios Licheno Motinos dieną. Būtent šią dieną 2006 metais į Mažają baziliką įnešta stebuklingoji Dievo Motinos ikona.
Šios bazilikos statybos iniciatorius – kunigas Eugeniusz Makulski. Projekto autorė – Gdynės architektė Barbara Bielecka.
1995 metų gegužės 25 dieną Lenkijos primas Kardinolas Józef Glemp įmūrijo iš Romos, nuo Šv. Petro kapo atvežtą plytą.

Palyginamieji Licheno Dievo Motinos bazilikos dydžiai:

Bendras tūris - 300 000 m3
Plotas - 23 000 m2
Ilgis - 139 m
Pagrindinio fasado ilgis - 162 m
Pagrindinės navos plotis su šonininėms koplyčiomis – 77 m
Plotis per transepto ašį – 144 m
Transepto aukštis - 33 m
Pagrindinės navos aukštis - 44 m
Apsidės ir koplyčių aukštis - 17 m
Centrinės dalies kryžiaus aukštis - 103,5 m
Varpinės kryžiaus aukštis - 64,8 m
Bazilikos statyba kainavo 50 milijonų dolerių.Golgota ir Šv. Kryžiaus koplyčia

Licheno Golgota egzistuoja nuo 1987 metų, kaip atgailos prieš Dievą ženklas už Dievą išniekinusią Bertą Bauer. Ji buvo Hitlerjugendo stovyklos komendantė ir išniekino parapijos bažnyčioje esantį krucifiksą. Ši išniekintas kryžius dabar yra Šventojo Kryžiaus koplyčios altoriuje. Koplyčia yra po Čenstachavos Dievo motinos bažnyčia.
Golgota – tai 25 metrų aukščio kalnas, sudėtas iš akmenų ir sutvirtintas cementiniu skiediniu. Joje yra koplyčios, Kristaus kančios atminimo grotai ir Kryžiaus keli stotys. Kalno viršūnėje yra nukryžiuotasis, Dievo Motinos ir Šv. Jono statulos.
Kalno autorius – kunigas Eugeniusz Makulski.
Lichen Stary, ul. Klasztorna 4; tel. +(48-63) 270 81 00, fax 270 77 10; www.lichen.pl

1 komentaras:

Anonimiškas rašė...

tai kad balandį laiko Marija tame paveiksle, o ne erelį....